+

-
(. gonos - , , , , ; gone - , + soma-), . .
"" :